De Algemene voorwaarden van Atelier99.nl


Algemene Voorwaarden voor het volgen van een workshop van Atelier99.nl.

1. Inschrijving

 • 1.1     Inschrijving geschiedt via het aanmeldingsformulier workshop op de website van Atelier99.nl

2. Aanmelding

 • 2.1     De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige workshop bedrag is bijgeschreven op rekening van Atelier99.nl.
 •           Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.
 • 2.2     Bankrekening NL35ABNA 0545381460 Atelier 99 t.n.v. J.P.Lanting o.v.v. workshop.
 • 2.3     Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de inschrijving per email.

3. Verschuiven/Wijzigen Workshop

 • 3.1     Atelier99.nl is gerechtigd de workshop te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname,
 •           beschikbaarheid van de docent(en) en workshopruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de workshop op de hoogte gesteld.
 •           Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.
 • 3.2     Atelier99.nl behoudt zich het recht voor om in het workshop programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

4. Anuleren

 • 4.1     Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:
 • 4.1.1    bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de workshop wordt het volledige workshopbedrag gerestitueerd;
 • 4.1.2    bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de workshop wordt 50% van het workshopbedrag gerestitueerd;
 • 4.1.3    bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop is geen restitutie mogelijk;
 • 4.2     Een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een workshop hiervan melding is gemaakt;
 • 4.3     Deelname aan de workshop op een latere datum is NIET mogelijk.;
 • 4.4     Indien men na aanvang van een workshop de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige
 •           terugbetaling van de workshopkosten;
 • 4.5     Annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.

5. Aansprakelijkheid.

 • 5.1. Atelier99.nl is jegens de deelnemers en/of eventuele begeleiders niet aansprakelijk voor (de schade als gevolg van) verlies,
 •       ongeval, ziekte, diefstal of andere gebeurtenissen tijdens of als gevolg van een workshop.

6. Prijzen.

 • 6.1. Actuele prijzen zijn altijd vermeld op de website.
 • 6.2. Prijzen vermeld op de website of in flyers zijn onder voorbehoud van wijziging.
 • 6.3. Alle vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW.

7. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • 7.1. op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)van kracht.
 • 7.2. Atelier99.nl bewaart de volgende persoonsgegevens van deelnemers die aan workshop deelnemen:
 •        Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres.
 • 7.3. Deze gegevens kunnen bestaan uit het opgave formulier via de website of een met de hand ingevuld opgave formulier.
 • 7.4. Ik werk met papieren deelname dossier. Deze wordt in een afgesloten kast bewaard.
 • 7.5. Bewaartermijn is 5 jaar na inschrijving.


Opgemaakt 8 juni 2018.
Gewijzigd 17 augustus 2018 artikel 2.2
Gewijzigd 12 december 2018 artikel 6.3. toegevoegd.